PRIVACYVERKLARING GAKON HORTICULTURAL PROJECTS

Gakon Horticultural Projects, hierna te noemen Gakon, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor Gakon. Gakon verwerkt die persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft Gakon u informatie over hoe het uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens
De contactgegevens van Gakon zijn:

Gegevens organisatie
Naam: Gakon Horticultural Projects
Bezoekadres: Klopperman 60, 2292 JD te Wateringen
Postadres: Postbus 47, 2290 AA te Wateringen
KvK-nummer: 27217532
Algemeen telefoonnummer: 0174-225700
Algemeen e-mailadres: info@gakon.nl
Website: www.gakon.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact
opnemen met L. Lapouge.

Gegevens privacy contactpersoon
Contactpersoon: L. Lapouge
E-mailadres: llapouge@gakon.nl
Telefoonnummer: 0174 – 225 700

Doeleinden verwerking
Uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens kunnen door u aan Gakon, of aan een aan Gakon verbonden persoon, worden verstrekt via het contactformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens of contactgegevens verstrekt.

Gakon kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

• Het leggen en onderhouden van contact;
• Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
• Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
• Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
• u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Gakon;
• u te informeren over ontwikkelingen binnen Gakon;
• marketingdoeleinden;
• ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen;

Gakon verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Gakon voornemens is uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Gakon contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming
De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Gakon heeft gegeven om uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens te mogen verwerken. Als Gakon persoonsgegevens of bedrijfsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen
In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat Gakon met u een koopovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

Belangenafweging
De verwerking van uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gakon of van een derde. In dat geval beoordeelt Gakon of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Gakon uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als Gakon persoonsgegevens of bedrijfsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal Gakon de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens of bedrijfsgegevens
Gakon zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens of bedrijfsgegevens te verstrekken die vervolgens door Gakon verwerkt moeten worden op grond van:

• een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
• omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens of bedrijfsgegevens te verstrekken.

Gakon maakt in het contact tijdens het sluiten van de verkoopovereenkomst duidelijk welke (persoons of bedrijfs)gegevens minimaal benodigd zijn. Wanneer u deze persoonsgegevens of bedrijfsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan Gakon besluiten niet met de verkoopovereenkomst in te stemmen. In iedere fase van de verkoopprocedure kan om aanvullende (persoons of bedrijfs)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons of bedrijfs)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer Gakon uiteindelijk besluit met u een verkoopovereenkomst aan te gaan, kan Gakon u eveneens verplichten aanvullende (persoons of bedrijfs)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons of bedrijfs)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Gakon bewaard uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens en bedrijfsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Bewaartermijn persoonsgegevens van klanten (alles conform richtlijnen Belastingdienst)
Persoonlijke gegevens: 7 jaar
Adresgegevens: 7 jaar
E-mails: 7 jaar

Bewaartermijn persoonsgegevens leveranciers (alles conform richtlijnen Belastingdienst)
Persoonlijke gegevens: 7 jaar
Adres: 7 jaar
E-mails: Deze leveranciersgegevens met betrekking tot geleverde bestellingen zijn nodig voor de werking van onze organisatie en worden alleen verwijderd als de leverancier daarom vraagt.

Uw rechten
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens toe:

- het recht op inzage en kopie;
- het recht op rectificatie;
- het recht op gegevenswissing;
- het recht op beperking van de verwerking;
- het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
- het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Gakon niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Gakon een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Gakon u informeren. Daarbij zal Gakon aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Gakon de reactietermijn van een maand verlengen. Gakon zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Wijzigingen Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 november 2020 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.

GAKON HORTICULTURAL PROJECTS